STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

73

Đoàn Ngọc Ấn

VIET NAM

0

0

74

Helmut Foerster

GERMANY

4

4

75

Noelle Defossemont -pomponne

FRANCE

0

0

76

Bui Viet Dong

VIET NAM

4

4

77

Nguyen Dong Khanh

VIET NAM

0

0

78

Hung Nguyen Canh

VIET NAM

0

0

79

Bùi Huy Trang

FRANCE

4

4

80

Nguyen Phuc Doan

VIET NAM

0

0

81

Noelle Defossemont -pomponne

FRANCE

0

0

82

Đinh Giao Hữu

VIET NAM

4

0

83

Huynh Vo Thi

Kiên Giang

4

4

84

Phan Dinh Trung

VIET NAM

0

0

85

Nguyễn Bá Hảo

VIET NAM

0

0

86

Tran Vu Long

VIET NAM

0

0

87

Nguyen Tan Tuan

VIET NAM

0

0

88

Nguyễn Văn Hợp

VIET NAM

0

0

89

Phan Thị Khánh

VIET NAM

4

4

90

Phan Minh Thọ

VIET NAM

4

3

91

Nguyễn Văn Anh

VIET NAM

0

0

92

Nguyễn Ngọc Thái

VIET NAM

4

4

93

Nguyễn Trung Thành

VIET NAM

0

0

94

Nguyễn Anh Cường

Quảng Nam

4

4

95

Nguyễn Văn Trục Trực

Thừa Thiên Huế

4

4

96

Phạm Vũ Thanh Bình

VIET NAM

0

0

97

Nguyen Huy Son

VIET NAM

0

0

98

Franco Battistotti

ITALY

0

1

99

Lưu Thành Đạt

VIET NAM

0

0

100

Nguyễn Xuân Hãn

VIET NAM

4

4