STATUS LIST

#

FULL NAME

COUNTRY

COLOR

MONOCHROME

PAYMENT STATUS

289

Christos Pavlides

GREECE

4

4

290

Luong Chinh Huu

VIET NAM

4

4

291

Le Chau Dao

VIET NAM

4

4

292

Carolyn Elcock

NEW ZEALAND

4

4

293

Nguyễn Ngọc Hòa

VIET NAM

4

4

294

Cao Ky Nhan

VIET NAM

4

4

295

Hung Nguyen Canh

VIET NAM

4

4

296

Mehmed Can Eritir

TURKEY

4

3

297

Michel Cambon

FRANCE

4

4

298

Bui Viet Dong

VIET NAM

4

4

299

Triet Bui

UNITED STATES

4

4

300

Bùi Hùng Cường

VIET NAM

4

0

301

Bùi Duy Tư

VIET NAM

4

4

302

Bernd Stoffl

AUSTRALIA

4

4

303

Đinh Công Tâm

VIET NAM

4

4

304

Grace Bryant

AUSTRALIA

4

0

305

Borjon Alain

FRANCE

4

4

306

Philippe Bolle

FRANCE

4

4

307

Satish B Mural

INDIA

4

4

308

Nông Thanh Toàn

VIET NAM

4

4

309

Thái Bích Thuận

VIET NAM

4

4

310

Bekir Yesiltas

TURKEY

4

4

311

Nguyễn Bá Trung

VIET NAM

4

4

312

Trần Bảo Hoà

VIET NAM

4

3

313

Nguyen Ngoc Ban

VIET NAM

4

4

314

Nguyễn Bá Nhân

VIET NAM

4

4

315

Baladakis George

GREECE

4

4

316

Bailly Michel

FRANCE

4

4

317

Nguyễn Bá Hảo

VIET NAM

4

4

318

Arnaldo Paulo Che

HONG KONG

4

4

319

Anne Sargeant

FRANCE

4

4

320

Duong Van Nhi

VIET NAM

4

4

321

Nguyen Minh Thai

VIET NAM

4

4

322

Andreas L Andreou

CYPRUS

4

4

323

Gertosio André

FRANCE

4

4

324

Ahmed Mohamed Hassan

QATAR

4

4